serwis

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gasto-Serwis Sebastian Kawuza z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów, nr tel. +48 695242602, adres email: biuro@gasto-serwis.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 695242602, adres email: biuro@gasto-serwis.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych tj. zawarcia transakcji kupna – sprzedaży produktów, które można nabyć bezpośrednio w siedzibie firmy

4. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane

5. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione tylko wówczas, gdy będzie to konieczne podmiotom świadczącym usługi/firmie hostingowej, firmom realizującym zamówienie
tj. Poczta Polska oraz inne firmy kurierskie. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówień,
a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustom, a także dla celów statystycznych
i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych lub do wycofania zgody przez Państwa

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody,
przed jej cofnięciem

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu*)

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się